ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IKWILCLAIMEN.NL

 

  1. ALGEMEEN

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle opdrachten tot het verrichten van diensten door Ikwilclaimen.nl (hierna te noemen “Ikwilclaimen.nl”) en alle overeenkomsten met Ikwilclaimen.nl ter zake (hierna: “Opdracht”), met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”).

 

1.2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Ikwilclaimen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle nadien tussen hem en Ikwilclaimen.nl te sluiten overeenkomsten.

 

  1. OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

 

2.1. Ikwilclaimen.nl is aan opdrachten van, en aan overeenkomsten met de Opdrachtgever slechts gebonden wanneer (en zoals) zij deze opdrachten en overeenkomsten heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen.

 

2.2. De Opdracht zal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend bestaan uit het buitengerechtelijk (trachten te) verhalen van de schade van de Opdrachtgever ten gevolge een ongeval.

 

2.3. Ikwilclaimen.nl heeft het recht om de Opdracht naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden. Bij de inschakeling van derden zal Ikwilclaimen.nl zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

2.4. De Opdrachtgever gaat akkoord dat de kosten die Ikwilclaimen.nl maakt (zoveel mogelijk) bij de (verzekeraar van de) tegenpartij in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever draagt hierbij de aanspraak op vergoeding van deze (buitengerechtelijke) kosten over aan Ikwilclaimen.nl. Ikwilclaimen.nl is gerechtigd gelden te ontvangen van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij en van deze gelden het deel dat haar toekomt in te houden.

 

  1. GEGEVENS EN INFORMATIEVERSTREKKING

 

3.1. Gedurende de looptijd van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen om de voortgang van de zaak te bevorderen. Deze medewerking bestaat ondermeer uit het zo snel als redelijkerwijs mogelijk verstrekken van de juiste informatie en het beschikbaar stellen van alle voor de zaak betreffende stukken. Indien de Opdrachtgever de Opdracht voortijdig beëindigt of indien voornoemde medewerking niet of in onvoldoende mate wordt verleend, zal Opdrachtgever aan Ikwilclaimen.nl een redelijk loon alsmede een vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd zijn en is Ikwilclaimen.nl gerechtigd een en ander te verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de Opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten of andere betalingen.

 

3.2. Ikwilclaimen.nl is gerechtigd alle informatie die van belang is voor een juiste beoordeling en/of behandeling van de zaak door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel aan eventueel andere betrokken partijen.

 

3.3. Ikwilclaimen.nl houdt de Opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang in de behandeling van de zaak en adviseert de Opdrachtgever over de te nemen stappen.

 

  1. GARANTIE

 

4.1. Ikwilclaimen.nl zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen (doen) uitvoeren. Ikwilclaimen.nl verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot (de uitvoering of de resultaten van) de Opdracht.

 

4.2. In geval van terechte en tijdige reclames zal Ikwilclaimen.nl hetzij de Opdracht kosteloos herstellen of opnieuw uitvoeren, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de desbetreffende Opdracht crediteren, één en ander naar keuze van Ikwilclaimen.nl, tenzij de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Ikwilclaimen.nl niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Onder “tijdig” in de zin van dit artikel wordt verstaan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

 

4.3. Voor werkzaamheden, verbandhoudende met de Opdracht, die Ikwilclaimen.nl van derden betrekt, zijn de garantieverplichtingen van Ikwilclaimen.nl jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Ikwilclaimen.nl. Ikwilclaimen.nl zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de Opdrachtgever overdraagt.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

5.1. Behoudens opzet of grove schuld van Ikwilclaimen.nl zelf, is Ikwilclaimen.nl uitsluitend aansprakelijk voor direct uit de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende materiële schade die te wijten is aan een ernstige fout van Ikwilclaimen.nl in de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Ikwilclaimen.nl voor aanspraken door derden, mede veroorzaakt als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie welke is verstrekt door Opdrachtgever aan Ikwilclaimen.nl, dan wel aan derden.

 

5.2. In alle gevallen waarin Ikwilclaimen.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste van a.) het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ikwilclaimen.nl ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Ikwilclaimen.nl komt of b.) het bedrag van het honorarium dat Ikwilclaimen.nl voor haar diensten terzake de  Opdracht heeft ontvangen.

 

5.3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Ikwilclaimen.nl in verband met door Ikwilclaimen.nl verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

5.4. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de Opdracht door derden aan Ikwilclaimen.nl kunnen worden tegengeworpen, zullen door Ikwilclaimen.nl ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

 

5.5. De werknemers van Ikwilclaimen.nl of door Ikwilclaimen.nl voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

 

5.6. De Opdrachtgever zal Ikwilclaimen.nl, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Ikwilclaimen.nl van de Opdracht, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens Ikwilclaimen.nl.

 

  1. BEEINDIGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

6.1. De opdracht zal door Ikwilclaimen.nl in elk geval kunnen worden beëindigd in geval van onvoldoende medewerking door Opdrachtgever als bedoeld in artikel 3.1 en indien op enig moment gedurende de Opdracht duidelijk wordt – dit uitsluitend ter vrije beoordeling van Ikwilclaimen.nl – dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk of wenselijk wordt.

 

6.2 In geval van overmacht aan de zijde van Ikwilclaimen.nl worden haar verplichtingen opgeschort. Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten de wil van Ikwilclaimen.nl, daaronder begrepen, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Ikwilclaimen.nl van bij derden bestelde zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Ikwilclaimen.nl. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel Ikwilclaimen.nl als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

6.3. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de Wsnp van toepassing wordt verklaard, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Ikwilclaimen.nl het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten of om de overeenkomst ter zake van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Ikwilclaimen.nl ten laste van de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

 

  1. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN (BUITEN)GERECHTELIJKE KOSTEN

 

7.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

7.2. Op alle betrekkingen tussen Ikwilclaimen.nl en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

7.3. Alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.